• Kan ik ook subsidie aanvragen voor het vervangen van mijn hoofdmotor?

Nee, het is alleen mogelijk om subsidie aan te vragen voor de installatie van een SCR-katalysator. De katalysator zou wel achter een nieuwe hoofdmotor geplaatst kunnen worden. U kunt dan alleen voor de katalysator aanvragen. Let op: ALLE kosten voor de katalysator moeten apart geoffreerd EN gefactureerd worden in verband met de verantwoordingeisen. Dit geldt voor de aanschafkosten maar ook de inbouwkosten. Voor de bepaling hoeveel subsidie u zou kunnen krijgen, moet u uitgaan van het (gecombineerde) vermogen van de nieuwe motor(en).

  • In mijn schip staan twee motoren, moet ik dan twee subsidieaanvragen indienen?

Nee, als uw schip meer dan één motor heeft kunt u een aanvraag indienen voor het gecombineerde motorvermogen. Op het aanvraagformulier kunt u vermelden achter hoeveel motoren u een SCR-katalysator wilt installeren.

  • Mijn schip heeft niet alle 3 voorgaande jaren in de stadsregio Rotterdam gevaren, kan ik toch in aanmerking komen voor subsidie?

Nee, uw schip moet aantoonbaar de afgelopen 3 jaar in het Rotterdamse havengebied hebben gevaren om in aanmerking te komen voor subsidie.

  • Kan voor de installatie van een SCR-katalysator in een nieuw te bouwen schip ook subsidie worden aangevraagd?

Nee, dat is niet mogelijk in verband met de vereiste dat de SCR katalysator wordt geïnstalleerd op een schip minstens 3 jaar in de het Rotterdamse havengebied actief moet zijn.

  • Kunnen verletkosten ook als subsidiabele kosten worden opgenomen in de projectbegroting?

Nee, kosten voor verlet zijn niet subsidiabel. Alleen kosten die u bij derden maakt ten behoeve van de aanschaf en installatie van de SCR-katalysator en het logsysteem, het emissierapport, accountantskosten voor de controleverklaring en mogelijk de ureum-verbruikskosten (volgens de formule € 0,014 x B x motorvermogen (kW) x aantal vaaruren 2013) komen in aanmerking voor subsidie. Voor ureum kan alleen subsidie worden aangevraagd en verstrekt onder de-minimisvrijstelling.

  • Kunnen onderhoudskosten ook als subsidiabele kosten worden opgenomen in de projectbegroting?

Nee, alleen de kosten voor aanschaf en installatie van de SCR-katalysator en het logsysteem, het emissierapport, accountantskosten voor de controleverklaring en mogelijk de ureum-verbruikskosten (volgens de formule € 0,014 x B x motorvermogen (kW) x aantal vaaruren 2013) komen in aanmerking voor subsidie. Voor ureum kan alleen subsidie worden aangevraagd en verstrekt onder de-minimisvrijstelling.

  • Mijn schip vervoert personen in plaats van goederen, kan ik toch in aanmerking komen voor subsidie?

Nee, alleen binnenvaartschepen die bedrijfsmatig goederen vervoeren komen in aanmerking voor subsidie.

  • Waarvoor staat de afkorting mkb bij de mkb-verklaring?

De afkorting staat voor midden- en klein bedrijf. Door de verklaring in te vullen en te ondertekenen verklaart u dat uw onderneming minder dan 250 werknemers in dienst heeft en de jaaromzet maximaal € 50 miljoen en/of het balanstotaal maximaal € 43 miljoen bedraagt.

  • Telt bunkeren (het innemen van brandstof en water) ook als laad/los activiteit voor de bepaling van het aantal actieve dagen in het vaargebied?

Nee, als er alleen wordt gebunkerd telt dit niet als laad/los activiteit voor de bepaling van het aantal actieve dagen in het vaargebied. Alleen als er transportgoederen worden overgeslagen tellen laad/los activiteiten mee voor de bepaling van het aantal actieve dagen in het vaargebied.

  • Behoren de havens van Dordrecht ook tot het vaargebied?

Alleen de havens in Dordrecht die grenzen aan de Oude Maas behoren tot het vaargebied, de havens die grenzen aan de Beneden Merwede behoren niet tot het vaargebied.