Als u eind 2014 of begin 2015 subsidie verleend heeft gekregen, dan dient u na installatie en ingebruikname van de SCR-katalysator binnen 10 weken een verzoek tot vaststelling van de subsidie in te dienen. In de subsidieverleningsbeschikking staat vermeld voor welke datum u dit vaststellingsverzoek in moet dienen. Het is belangrijk dat u tijdig een volledig verzoek tot vaststelling indient, anders kan dit gevolgen hebben voor het definitieve subsidiebedrag waarvoor u in aanmerking kunt komen.

Waar moet het vaststellingverzoek aan voldoen?

Heeft u eind 2014 of begin 2015 subsidie verleend gekregen dan dient u de volgende documenten toe te sturen;

  • Het ingevulde en ondertekende vaststellingsformulier
  • Een meetrapport waaruit de uitstootreductie blijkt
  • Inhoudelijk verslag van de activiteiten
  • Financieel verslag of jaarverslag als de investering hierin duidelijk is opgenomen
  • Controleverklaring van de accountant over de getrouwheid en rechtmatigheid van het verslag (in uitzonderingsgevallen mag dit ook de jaarrekening zijn mits hierin duidelijk de totale kosten apart zijn aangegeven en de accountant verklaart een projectcontrole te hebben verricht). Let op: De accountant dient in de controleverklaring er melding van te maken dat de toetsing heeft plaatsgevonden op basis van de originele facturen en betaalbewijzen. Deze zin is niet opgenomen in het originele format dat u bij de subsidiebeschikking heeft ontvangen. Download hier het nieuwe format.
  • Door de accountant gewaarmerkte kopieën van facturen en betaalbewijzen waaruit blijkt dat de SCR-katalysator is aangeschaft, geïnstalleerd en betaald.

In de subsidieverleningsbeschikking kunt u terug vinden waar bovenstaande documenten aan moeten voldoen.

De controleverklaring

Het doel van de controleverklaring is dat u aan kunt tonen dat de activiteiten waarvoor u subsidie heeft ontvangen ook uitgevoerd zijn. De controleverklaring dient zich uit te strekken tot controle op de in de begroting opgegeven posten: zijn de kosten daadwerkelijk gemaakt, gefactureerd en zijn ze ook daadwerkelijk betaald. Dit dient mede onderbouwd te worden door middel van facturen en betaalbewijzen.

Let op: De accountant dient in de controleverklaring er melding van te maken dat de toetsing heeft plaatsgevonden op basis van de originele facturen en betaalbewijzen. Deze zin is niet opgenomen in het originele format dat u bij de subsidiebeschikking heeft ontvangen (het document ‘Subsidieverplichtingen inclusief controleprotocol ten behoeve van de subsidieontvanger en hun accountants’). Download hier het nieuwe format.

Ten aanzien van de toekomstige verbruikskosten – waaronder ureumverbruik – zal de accountant geen uitspraak kunnen en hoeven doen. Deze stelpost – die in de aanvraag is aangegeven – is door de provincie beoordeeld op redelijkheid en billijkheid. In de subsidiebeschikking kunt u terug vinden of deze post volledig door de provincie is geaccepteerd of niet. U mag ten hoogste het door de provincie geaccordeerde bedrag voor deze kosten opvoeren in uw aanvraag tot subsidievaststelling.

Wel dient u, tot 5 jaar na de inwerkingtreding, te kunnen aantonen wat uw ureumverbruik is via een log-signaal dan wel inkoopfacturen op naam. En u dient mee te werken aan een verplichte evaluatie in de eerste kwartalen van 2016 en 2017 waarbij u gegevens over 2015 en 2016 moet verstrekken waaronder de omvang van uw jaarlijks brandstofverbruik.